मुंबईच्या ट्राफिक मध्ये बाप्पा माझा

मुंबई.. कधीही न थांबणारी ... फक्त धावत राहणारी .. बाप्पा निघाले मंडपाकडे .. पण रस्ते होते ते माझ्या मुंबईचे .. बाप्पा .. "बोले तो ...मुंबई मेरी जान "


Please login to make comment on this entry

You are the first one to comment on this!